Әлеуметтік және психологиялық көмек

  

Мүгедектігі бар адамдармүгедектіктіңбарлықмерзімінебіррет aleumet.egov.kz әлеуметтікқызметтер порталы (бұданәрі – ӘҚП) арқылықызметтер мен оңалтуқұралдарыналуғаөтінішбереді. Бұрынғымемлекеттіксатыпалужүйесіндеболғанжылсайынөтініш беру үрдісіалыныптасталады.

«Мүгедектердіоңалтудыңкейбірмәселелерітуралы» ҚазақстанРеспубликасыДенсаулықсақтаужәнеәлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 22 қаңтардағы № 26 бұйрығынатиістіөзгерістеренгізілді. Жаңаредакциядағыбұйрықмемлекеттік бюджет есебінен ӘҚП арқылыоңалтуқұралдары мен қызметтеріналудыреттейді.

Сондай-ақ, құжаттажекекөмекшініңсүйемелдеупарағынжәнеымдаутілімаманыныңқызметкөрсетупарағынэлектрондық-цифрлыққолтаңбаарқылыәлеуметтікқызметтерпорталындакелісумүмкіндігірегламенттелген.

Техникалықкөмекші (орнынтолтырушы) құралдардыжекетаңдауқажеттілігінескереотырып, бұйрықтаолардыңтүрлері, медициналықкөрсеткіштеріжәнеоларғақарсыкөрсетілімдержазылған. 

Мысалы, егербұрыноңалтудыңжекебағдарламасында (бұданәрі – ОЖБ) тек бөлменемесесеруен кресло-арбасынұсынса, ендіолардың саны 5-ке дейінартты (белсенді, көпфункциялы, электржетегі бар, қол, иінтіректіжетегі бар).

Бұданбасқа, «Медициналық-әлеуметтіксараптамажүргізуқағидаларынбекітутуралы» ҚазақстанРеспубликасыДенсаулықсақтаужәнеәлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 30 қаңтардағы № 44 бұйрығына (бұданәрі – МӘС) өзгерістеренгізілді.

Түзетулердіңнегізгімақсаты – ескіргенқұқықнормаларынжоюүшінқұжаттықолданыстағынормативтікқұқықтықактілергесәйкескелтіру. Атапайтқанда, «МӘС қорытындысы» және «Пациенттің/мүгедектің ОЖБ-сыныңмедициналықбөлігі» нысандарыныңнөмірлеріөзгертілді.

Бұданбасқа, көрсетілетінқызметтіалушыныңмедициналық-әлеуметтіксараптамажүргізунәтижелерібойыншақұжаттарды (мүгедектігітуралыанықтама, ОЖБ-дан үзіндікөшірме, жалпы/кәсіптікеңбеккеқабілеттілігіненайырылудәрежесітуралыанықтамажәнет.б.) электрондықформатта ЭЦҚ немесебірреттікпарольдіпайдаланаотырып, eGov.kz Электрондықүкіметпорталындағы «Жеке кабинет» арқылыалумүмкіндігібөлігінде норма енгізілді.

Ағымдағы жылғы 30 желтоқсаннан бастап «Электрондық үкімет» порталында (бұдан әрі – eGov порталы) мүгедектігі бар адамдарға арналған бірқатар қызметтер мен оңалтудың техникалық құралдарын ұсыну бойынша құжаттарды ресімдеуге электрондық өтінім беру мүмкіндігі іске асырылды.

Бұл қызметтерді «Еңбек ресурстарын дамыту орталығы» АҚ «Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ-мен бірлесіп, Тұңғыш Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың 2018 жылғы 5 қазандағы Қазақстан халқына Жолдауын, сондай-ақ Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2020 жылғы 4 наурыздағы «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі тапсырмасын орындау шеңберінде жүргізіліп жатқан әлеуметтік-еңбек саласындағы мемлекеттік қызметтерді оңтайландыру және автоматтандыру жөніндегі жұмыс барысында іске асырды.

Осылайша, енді eGov порталында ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің келесі мемлекеттік қызметтерін алуға өтінім беруге болады:

есту кемістігі бар мүгедектер үшін ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету үшін құжаттарды ресімдеу (жылына 60 сағат);

жүріп-тұруы қиын бірінші топтағы мүгедектерді жеке көмекшінің қызметімен қамтамасыз етуге құжаттарды ресімдеу;

мүгедектігі бар адамдарды санаторий-курорттық емдеумен қамтамасыз ету үшін құжаттарды ресімдеу;

мүгедектігі бар адамдарды сурдо-тифлотехникалық құралдармен және міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету үшін құжаттарды ресімдеу;

мүгедектігі бар адамдарға кресло-арбалар беру үшін құжаттарды ресімдеу;

мүгедектігі бар адамдарға протездік-ортопедиялық көмек ұсыну үшін құжаттарды ресімдеу.

Мүгедектігі бар адамдар үйден шықпай-ақ eGov порталы арқылы жоғарыда аталған мемлекеттік қызметтерді алуға өтінім бере алады және одан әрі әлеуметтік көрсетілетін қызметтер порталында өздеріне тиесілі оңалтудың техникалық құралдарын, көрсетілетін қызметтерді берушіні өз қажеттіліктерін ескере отырып таңдай алады, сондай-ақ тауарды жеткізу түрін (өзі алып кету немесе поштамен жеткізу) көрсете алады және оңалтудың жеке бағдарламасы толық орындалғанға дейін өз өтінімінің мәртебесін қадағалай алады.